Fundacja Profilogos – Aktywne wsparcie dla pokoleń

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.

Suma darowizn: 100zł

Świadomy urządzeń cyfrowych senior w XXI wieku

W dniu 21.12.2022r Fundacja Profilogos podpisała i zaczęła realizować zadanie publiczne pn. Korelacje cyfrowo – informatyczne w funkcjonowaniu świata wirtualnego. Świadomy urządzeń cyfrowych senior w XXI wieku. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu „Cyfrowe Kluby Seniora”. Ma on na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów.

Pierwszy etap zadania opierał się na doposażeniu Fundacji Profilogos, poprzez zakup tabletów i laptopa celem realizacji zadania publicznego w zakresie wzmocnienia korelacji cyfrowo – informatycznych seniorów.

W ramach projektu zrealizowano:

  • Pięć spotkań tematycznych nt: podnoszenia kompetencji informatycznych ich upowszechniania oraz rozwijania jak również cyfrowy senior w wirtualnej rzeczywistości w których uczestniczyło łącznie 196 osób (we wszystkich działaniach prowadzone były listy obecności oraz wykonywane zdjęcia celem dokumentacji fotograficznej).
  • Przeprowadzono jedne zajęcia nt. upowszechniania i rozwijania kompetencji i aktywności cyfrowej wśród seniorów pt. ,,cyfrowe szachy” w których uczestniczyło łącznie 20 osób.
  • Dokonano ewaluacji przeprowadzonych zajęć wraz z fotorelacją na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym.
  • Przeprowadzono ankiety w ramach realizacji zadania publicznego. – sporządzono dwa rodzaje ankiet tj. pre- test ankiety i pos-test, które składały się 6 – 7 pytań zamkniętych (ankieta post-testu zawierała 1 pytanie więcej, które adresowane było na temat oceny szkolących). Zadaniem ich była wstępna diagnoza nt. wiedzy seniorów z zakresu wirtualności przed zajęciami (pre-test) oraz weryfikacja wiadomości seniorów po zakończeniu warsztatów (post-test). Łącznie przeprowadzono badania w grupie 35 seniorów, gdzie założono że ok 55% uczestników realizowanych spotkań podniesie swoją wiedzę w poszczególnych obszarach, co zostało potwierdzone w 57% wśród ankietowanych. Niestety ewaluację dokonano na mniejszej liczbie beneficjentów jak początkowo zakładano, co wynika z dużej absencji lub braku chęci dla badań ankietowych wśród seniorów.

Efekty naszych działań

W trakcie działań realizacji zadania publicznego dostrzegana była pozytywna zmiana tj. ,,odczarowania” świata wirtualnego przez seniorów min w zakresie:

  • permanentnej edukacji seniorów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
  • podnoszenia percepcji nt. korelacji cyfrowo – informatycznej wśród seniorów,
  • aktywnego spędzania czasu wykorzystując świat wirtualny do nauki, zabawy i gier logicznych (np. szachów).